د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایې، چي دا دوې لسیزي د کونړ پدې کور کي پټ و.

3 سنبله 1398         349        فــلـم

لست همه فلم ها
شهادت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید !