روباه مکار انتظارمرگ گرگ پیررا برسرمیپروراند!

امراالله صالح که خود روزی مخالف سرسخت رییس جمهورغنی وا‍پوزیسیون دولت محسوب میشد بعد ازاینکه دانست که وضعیت صحی رییس جمهوراشرف غنی درحالت چندان ثابت نبوده خود را معاون اول او نامیده ودرپیکارهای انتخاباتی به حیث معاون اول وی خواهد بود رییس جمهور اشرف غنی که خواهان انتخابات پراز تقلب بوده وبرای این کار زمینه سازی مینماید اقای امرالله صالح براین فکر است که غنی به هزاران تقلب دوباره به ارگ خواهد رسید وبعدازمدتی وضعیت صحی ان برهم خواهد خورد بعد ازان امرالله صالح به حیث معاون اول رییس جمهورغنی برایکه قدرت تکیه خواهد زد وبنابراین ملحوظ روباه مکار با گرگ پیر به یک توافق بی پیشینه مصلحتی دست یافته اند.

محمدظریف رحمانی

ارښت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید