چرا دولت مردان درقبال جنایات جنگی امریکا سکوت اختیار کرده اند ؟

آیا توجه کرده اید برخی از این شخصیت ها در مقابل کشتن یک فرد توسط مخالفین بسیار جملات احساساتی می نویسند و خود را بسیار دلسوز ملت نشان می دهند اما وقتی امریکا ،یا نیروهای ویژه مشترک یا حکومت این جنایات جنګی را انجام دهد دیګر از آن احساسات و وطن دوستی و دلسوزی به ملت هیچ خبری نیست، و بسیار لشم خودرا از کنار آن می ګذرانند.

شاید فکر می کنند مردم چشم ندارند تا ببینند و عقلی نیست تا محاسبه کنند. حالت اینان خنده آور است. و فقط همین اخلاق و برخورد اینان کافی است که نشان دهد اینان چقدر وابسته اند و کشورهای خارجی تا چه اندازه در امور کشور مان دخالت می کند.

حبیب الرحمن حکمتیار

ارښت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید