در افغانستان بیشترین کشتارها را آنانی انجام دادند که خود را روشن فکر تر از دیګر افغانان می دانستند

در افغانستان بیشترین کشتارها را آنانی انجام دادند که خود را روشن فکر تر از دیګر افغانان می دانستند، از کشورهای پیشرفته آمده بودند در آنجا تحصیل کرده و در کشورهای که قانون حاکم بود زندګی کرده بودند،اما وقتی به افغانستان آمدند به خود فروشی،حاکمیت فروشی،زیر پا کردن ارزش ها، کشتار مردم ،فساد،خیانت و صدها عمل ناشاسایست دیګر روی آوردند. همین ها در مجالس می نشینند و بر اسلامګرایان صحبت می کنند!!! اګر افراطیت در افغانستان بوجود آمده نقش اصلی و ریشه ای آن در وجود اعمال ضد انسانی و خلاف ارزش های دینی و ملی این دیموکراتها بوده. افراطیتی که در کشتار و وطن فروشی دیموکرات ها در دو جنګ شوروی افغانستان و جنګ امریکا افغانستان از خود نشان دادند تاریخ افغانستان فراموش نخواهد کرد

حبیب الرحمن حکمتیار

ارښت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید