حضور نظامی امریکا در افغانستان و در منطقه ای که برای همه کشورهای حاضر در آن ناخرسند است،

حضور نظامی امریکا در افغانستان و در منطقه ای که برای همه کشورهای حاضر در آن ناخرسند است، سبب ګشته افغانستان برای قدرت های در حال رشد منطقه سر درد باشد، امریکا برای جلوګیری از قدرت ګرفتن قدرتهای در حال رشد که مبادا به قدرت های منطقه ای و بعد به جهانی تبدیل شود و برای اینکه قدرت ګرفتن اقتصادی آنانرا به چالش بکشاند در افغانستان حضور پیدا کرده است.یکی از عوامل تشدید نا امنی در افغانستان رسیدن امریکا به هدف ایجاد موانع در مقابل این قدرت های منطقه است

برای افغانستان بهتر است با منطقه خود که در حال رشد اقتصادی است روابط بهتر داشته باشد نه اینکه در مقابل آنان توسط قدرت فرامنطقه ای همچون ابزاری استفاده شود.متاسفانه حضور نظامی امریکا سبب می شود که افغانستان نقش سازنده و مثبت در منطقه نداشته باشد و وابستګی آن در نظر کشورهای منطقه نیز پوشیده نیست.این نوع روابط باعث تشدید بحران خواهد شد.

حبیب الرحمن حکمتیار

 

ارښت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید