غته ضایع د دی درد لیدلی ملت لپاره !

نه مو په خوښه چاته ټیټ کړل نه په زور سرونه
د وخت لوګری مو ریبي ځکه په لور سرونه

دلښکر مشر دی لښکرته داسي حکم کړی
چي د اوږو په سر پرېنږدئ زیاتي نور سرونه

خلک له کوره توره اخلي او دښمن پې وهي
موږ د دښمن په توره پرې کړل د خپل کور سرونه

خالدریحان

 

شهادت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید !