اختر نه راځي

شعر: لطیف الله صادق

روژې روژې دي هېڅ اختر نه راځي

ماسپښین مړ کړم مازدیګر نه راځي

د بېلتانه شپو نور شب کوره کړمه

ورپسې ړوند شومه دلبر نه راځي

هره ورځ وایم نن به راشي جانان

ستا په راتلو مې نور باور نه راځي

خدایه په اوښکو کې یې غواړم درنه

ماته له دې پورته هنر نه راځي

ژوند جدا کړي به ټول بیا یو ځای شي

اخ مرګي وړی مسافر نه راځي

زه دې د زړه له درده مړ شمه خو

مورجانې درد دې ستا په سر نه راځي

راشه (صادقه) بېرته مینه کوو

ستا غوندې هېڅوک په نظر نه راځي

شهادت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید !