د سرونو تاوان

شاعر: اکرام الدین مفتون
 د ژوند هر رنګ امتحان سره بلد يو
 مهاجر يو د هجران سره بلد يو
 جنازې لکه ډولۍ په خوشحالۍ وړو
 د مرګونو د توپان سره بلد يو
 سرې ګولۍ لکه ږلۍ راته ښکاريږي
 د بمونو د باران سره بلد يو
 مونږ بچيان د انقلاب مجاهدين يو
 د جنګونو د ميدان سره بلد يو
 پښتنو ميندو روزلي يو سوزنۍ کې
 له زانګو نه د زندان سره بلد يو
 د عزت بايلل هيڅ شان زغملی نه شو
 د سرونو د تاوان سره بلد يو
 مونږ ته پاتې دي کيسې د يرغلونو
 د دردونو د داستان سره بلد يو
 د خندا او د خوښۍ خواږه مو هير دي
 د غمونو تريخ دوران سره بلد يو
 آزادي مو ده ليلی موږ مجنونان يو
 دښتو غرونو بيابان سره بلد يو
 رنګينيو، نه، د مينې ليونيان يو
 د ريښې ريښې ګريوان سره بلد يو
 د سپيڅلي دين په سر ور نه پردي شو
 ګنې ښه د ټول جهان سره بلد يو
 ای ( مفتونه ) مونږ سپېڅلي بلبلان يو
 ګلستان افغانستان سره بلد يو

شهادت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید !