نعره تکبیر

شاعر: شبیر احمد ابراهیمی

با نعره تکبیر خود زنجیر و زندان بشکنم

با خنجر توحید خود پاپ و کشیشان بشکنم

نی دفن ظلمت می شوم نی تن به ذلت می دهم

موسی شوم بهر خدا فرعون دوران بشکنم

بنیاد هر طاغوت دوران را زگیتی بر کنم

سیف ام بفرمان خدا قانون شیطان بشکنم

مرگ مهیبم بهر هر باغی فرمان خدا

با همت والای خود باغی رحمان بشکنم

ابرهیمیم قلب کافر چون ایوبی میدرم

با ضربه شمشیر خود طاغی قرآن بشکنم

شهادت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید !