وار د اوښکو

شاعر: دریاب

د مسلمان په ګرېوانه جوړه شوه لار د اوښکو

لکه شبنم ډالۍ ګلاب ته هر سهار د اوښکو

د عظمتونو د تاریخ په جنازه ژړېږو

ورور شو د ننګ په سودا سر کافر کړی ځار د اوښکو

محراب منبر دې په تکبیر پسې سترګۍ سترګۍ شو

مؤمنه څو پورې به لمانځې دا خمار د اوښکو

خدایزده د کومې ګناه بار یې د اوږو پېټی شو

څومره ځوانۍ شولې قربان آخر هم وار د اوښکو

څه به ګیله کړو له اغیاره هغه ګرم په څه دی

پروا چې نکړي ها د تورې حجرې یار د اوښکو

د اباسین څپې به دوه لاسي سلام کړي ورته

دریابه دومره زورور هم دی آزار د اوښکو

شهادت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید !