داکتر عبدالله برای سمنگان و جوزجان هم والی تعیین کرد

تیم ثبات و همگرایی تعیین والی سمنگان را پس از تعیین والیان ولایات سرپل و جوزجان، از سوی داکتر داکتر عبدالله عبدالله تایید کرد.

فریدون خوزون، سخنگوی تیم ثبات و همگرایی تایید کرد که  سناتور محمد آصف عظیمی قرار حُکم شماره (۲۷۱۷) مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ داکتر عبدالله عبدالله رییس جمهور منتخب هواداران ثبات و همگرایی مردم بحیث والی سمنگان مقرر گردید.

 روز شنبه هوادران تیم ثبات و همگرایی در سمنگان تصاویر داکتر عبدالله را منحیث، رئیس جمهور افغانستان در پارک شهر ایبک نصب کرده بودند.

بشیراحمد تینج، سخن‌گوی حزب جنبش ملی و یکی از اعضای ارشد تیم ثبات و همگرایی  گفت: آقای عبدالله با صدور حکمی، مولوی عبدالحی حیات، عضو شورای ولایتی جوزجان را به صفت والی این ولایت معرفی کرده است.

عبدالحی حیات یک تن از اعضای شورای ولایتی جوزجان دیروز در قصر دوستم در شهر شبرغان در میان صد ها باشنده جوزجان، منحیث والی جوزجان معرفی گردید. این در حالیست که روز شنبه والی سرپل از سوی تیم ثبات و همگرایی تعیین گردیده بود.

 

ارښت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید