ادارۂ واحد عملیاتی ارگ توسط خویشاوندان رییس جمهور اداره میشود

ادارۂ عملیاتی ارگ که بسیاری از پروژه های عمرانی و بازسازی قصر های سابقه را درین اواخر بصورت پیهم بدست میآورد، جدیدا ایجاد گردیده است.

این اداره خود را جاگزین بسیاری وزارتخانه ها ساخته است. در گذشته هر وزارت در بخش کاری خود دست به عملی ساختن پروژه های تعمیراتی میزد و کار تدارکاتی آنرا ادارات مربوطه در همان وزارت به پیش میبرد، در صورتی که تدارکات فوق العاده و خاص درکار میبود اداره ایکه متشکل از نماینده ها یا وزرای سه وزارت میبود در مورد آن تصمیم میگرفت.

اکنون ادارۂ واحد عملیاتی که توسط وفی امین داماد خانوادۂ رییس جمهور اداره میشود در محدودۂ ارگ و ادارۂ امور بصورت مستقل و تحت نظر شخص رییس جمهور فعالیت مینماید و بر اساس اظهارات وکلای پارلمان حاضر به دادن حساب واضح نمیباشد.

خانم پلوشه همسر وفی امین همین اکنون در دفتر بی بی گل خانم رییس جمهور مشغول کار است.

واحد عملیاتی اکثرا قرارداد ها را از منبع واحد انجام میدهد، در قرارداد هایی که از منبع واحد صورت میگیرند داوطلبی انجام نمی یابد، در حالیکه مطابق قانون داوطلبی بزرگترین ضامن شفافیت میباشد.

قابل یاد آوریست که بازسازی قصر های سابقه و آبدات تاریخی به علت خصوصیات منحصر به فرد تابع نورم های معمول مصارفاتی نمیباشند.

 

شهادت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید !