شیطان ترینه جوړیږي

شیطان ترینه جوړیږي چې انسان شي کوڅه ډب
یاران شي ترې بېزاره چې یاران شي کوڅه ډب

نن دلته سبا هلته کله سم شي ، کله کوږ شي
سم جوړ شي منافق چې مسلمان شي کوڅه ډب

نوکر د استعمار شي خپل ملت په نورو پلوري
د کوم هیواد چې پوه ملي ځوانان شي کوڅه ډب

وبا شي قام کې ګډه د ژوندون بیړۍ چپه شي
د چا چي ملایان او واعظان شي کوڅه ډب

وطن ساتلی نه شي په چوکۍ چې کړي جنګونه
ګیدړې ترېنه ښه دي چي زمریان شي کوڅه ډب

د هرې کوڅې سپی شي د هر چا ډول ته به ناڅي
ځان پلوري په پیسو چې ماموران شي کوڅه ډب

پرون یې د خلقيانو نن زمونږه مداحي کړي
چې کله شرمیدلي شاعران شي کوڅه ډب

وجدان ترې کډه واخلي لیاقت یې رزالت شي
کم سیالونه کم سیال شي چې سیالان شي کوڅه ډب

خالصه خیر دې غواړه چې شپې ورځې دې ترخیږي
که غله شي مجاهد او رهبران شي کوڅه ډب
"مولوي صيب خالص"

 

 

شهادت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید !